یراق آلات مقره های توزیع

کلویس 70 کیلو نیوتن پایه بلند

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرون 
 • امکان تغییر در قطر خارجی و سوراخ راد

کلویس 70 کیلو نیوتن پایه کوتاه

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرون
 • امکان تغییر در قطر خارجی و سوراخ راد

اوال 70 کیلو نیوتن

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرون
 • امکان تغییر در قطر خارجی و سوراخ راد

تانگ 70 کیلو نیوتن تقویت شده

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرون
 • امکان تغییر در قطر خارجی و سوراخ راد

تانگ 70 کیلو نیوتن

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرون
 • امکان تغییر در قطر خارجی و سوراخ راد

سوکت 70 کیلو نیوتن

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرون
 • تایپ A

بال 70 کیلو نیوتن

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرون
 • امکان تغییر در قطر خارجی و سوراخ راد

جامپر و اسپیسر

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرون
 • امکان تغییر در قطر خارجی و سوراخ راد

پین 70 کیلو نیوتن مقره شیشه ای

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه بدون یا با پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت مینیمم 85 میکرون

پایه شمعی

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه با ، یا بدون پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت 85 میکرون
 • امکان تغییر قطر سوراخ راد

پایه پدالی

ویژگی های محصول

 • امکان عرضه با ، یا بدون پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت 85 میکرون
 • امکان تغییر قطر سوراخ راد